BAZIK.info, Bazik 2, Domaljevac, 76233 FBiH

Ostale vijesti

Treći javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu

Treći javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu

U skladu sa člankom 12. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području Općine Domaljevac-Šamac broj: 01-14-1035/14 od 04. 08. 2014. godine, Pravilnikom o dopunama Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele novčane pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području Općine Domaljevac-Šamac broj: 01-14-1035-1/14 od 03. 09. 2014. godine, te odlukom općinskog načelnika broj: 01-14-713/16, od 13. 05. 2016. godine, općinski Načelnik raspisuje

 

TREĆI JAVNI POZIV

za dodjelu novčane pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Domaljevac-Šamac

 

Članak 1.

Pravo na novčanu pomoć za obnovu poplavljenih stambenih prostora imaju isključivo građani općine Domaljevac-Šamac koji su vlasnici ili posjednici poplavljenih stambenih prostora pod uvjetom:

1)    da je njihov poplavljeni stambeni prostor evidentiran u Evidenciji poplavljenih stambenih prostora Općinskog povjerenstva za popis i procjenu šteta općine Domaljevac-Šamac i

2)    da je vlasnik odnosno posjednik poplavljenog stambenog prostora imao prebivalište na području općine Domaljevac-Šamac na dan 15. 05. 2014. godine (u daljnjem tekstu: korisnik pomoći).

Podstanar ili drugi korisnik stambenog prostora ne može biti korisnik pomoći, osim u slučaju da se potvrdom nadležne općinske službe odnosno Centra za socijalni rad ne dokaže da se radi o prognanicima, osobama koje nemaju drugi smještaj odnosno osobama u stanju socijalne potrebe, a da vlasnici poplavljenog stambenog prostora, kojega koriste gore navedeni, nisu podnijeli zahtjev za pomoć.

Pravo na novčanu pomoć po ovom Javnom pozivu ne mogu ostvariti vlasnici odnosno posjednici poplavljenih stambenih prostora koji su ostvarili pravo na novčanu pomoć po Javnim pozivima za dodjelu novčane pomoći za obnovu poplavljenih stambenih prostora na području općine Domaljevac-Šamac broj: 01-14-1036/14 od 04. 08. 2014. godine i broj: 01-14-1036-1/14 od 06.10.2014. godine.

Članak 2.

Pod stambenim prostorom smatra se skup prostorija namijenjenih za trajno stanovanje s prijeko potrebnim sporednim prostorima, koje u pravilu čine jednu građevinsku cjelinu i imaju posebni glavni ulaz.

Članak 3.

Svi korisnici pomoći bit će pomognuti u obnovi poplavljenih stambenih prostora sukladno raspoloživim sredstvima i redu prvenstva utvrđenim kriterijima za dodjelu novčane pomoći.

KRITERIJI ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

Članak 4.

Kriteriji služe kao temelj za procjenu potreba potencijalnih korisnika pomoći po potrebama i prioritetima, te osiguravaju da postupak odabira korisnika pomoći bude transparentan i uz poštivanje načela jednakosti u pristupu pomoći.

Članak 5.

Pravo na pomoć i iznos pomoći za obnovu korisnici ostvaruju prema redu prvenstva utvrđenom prema:

a)    kriteriju iznosa i

b)    kriteriju prioriteta.

Članak 6.

Kriterij iznosa utvrđuje se prema:

1)    prosječnoj visini vode u poplavljenom stambenom prostoru i to:

a)    više od 80 cm - oštećene podne obloge, zidovi, unutarnja stolarija, namještaj i prozori,

b)    od 1 do 80 cm - oštećene podne obloge, zidovi, unutarnja stolarija i namještaj,

c)    do 1 cm - oštećene podne obloge,

d)    voda nije ušla unutar stambenog prostora, ali je došlo do slijeganja podova,

e)   stambeni prostor je potrebno rušiti prema procjeni posebnog općinskog povjerenstva,

2)    bruto površini poplavljenog stambenog prostora, s tim da maksimalna bruto površina za obračun pomoći iznosi 100 m2.

 

Maksimalan iznos pomoći po jednom programu odnosno postupku dodjele po m2 poplavljene odnosno oštećene površine iznosi:

a)      za kategoriju stambenog prostora iz stavka 1. točka 1) pod a) ovog članka – 35,00 KM/m2,

b)      za kategoriju stambenog prostora iz stavka 1. točka 1) pod b) ovog članka – 30,00 KM/m2,

c)      za kategoriju stambenog prostora iz stavka 1. točka 1) pod c) ovog članka – 15,00 KM/m2,

d)      za kategoriju stambenog prostora iz stavka 1. točka 1) pod d) ovog članka – 20,00 KM/m2,

e)      za kategoriju stambenog prostora iz stavka 1. točka 1) pod e) ovog članka – 50,00 KM/m2.

 

Članak 7.

Kriterij prioriteta utvrđuje se prema:

1)    postotku poplavljenosti ili oštećenosti stambenog prostora koji se razvrstava u tri kategorije:

a) preko 95% stambenog prostora (prizemni stambeni objekt, stambeni objekt s katom ili potkrovljem neuređenim za stanovanje)

b) od 50% do 95% stambenog prostora (stambeni objekt s katom ili potkrovljem uređenim za stanovanje)

2)    broju članova domaćinstva i to:

a) domaćinstva s članovima mlađim od 18 godina na dan 15.05.2014. godine i

b) domaćinstva bez članova mlađih od 18 godina na dan 15.05.2014. godine;

3)    ukupnim mjesečnim primanjima domaćinstva i to:

a)    bez primanja i ukupno stalno primanje manje od 500,00 KM,

b)    ukupno stalno primanje veće od 500,00 KM,

c)    ukupno stalno primanje veće od 1.000,00 KM,

d)    ukupno stalno primanje veće od 1.500,00 KM.

 

Članak 8.

Lista korisnika pomoći po kriterijima prioriteta i iznosa utvrđuje se kako slijedi:

 R.br.

 Postotak poplavljenosti prostora

 Broj članova domaćinstva

 Ukupna mjesečna primanja domaćinstva

 Postotak od maksimalnog iznosa iz članka 6.

1.

a)

a)

a)

100%

2.

a)

a)

b)

80%

3.

a)

a)

c)

60%

4.

a)

a)

d)

40%

5.

a)

b)

a)

80%

6.

a)

b)

b)

60%

7.

a)

b)

c), d)

30%

8.

b)

a)

a)

50%

9.

b)

a)

b)

40%

10.

b)

b)

a)

40%

11.

b)

a)

c), d)

25%

12.

b)

b)

b), c) d)

20%

 
POSTUPAK DODJELE NOVČANE POMOĆI

Članak 9.

Sa svakim korisnikom pomoći zaključit će se ugovor o načinu korištenja sredstava za obnovu, s jasno definiranim pravima i obvezama, te rokovima za izvršenje zadataka Općine i korisnika pomoći.

Članak 10.

Korisnik novčane pomoći obvezan je uz zahtjev za novčanu pomoć predočiti osobne podatke i istinite podatke o poplavljenom stambenom prostoru, dostaviti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za pomoć (kućnu listu, presliku osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu, izjavu o mjesečnim primanjima u domaćinstvu, specifikacija materijala i opreme za obnovu poplavljenog stambenog prostora), te namjenski utrošiti dodijeljenu novčanu pomoć za obnovu poplavljenog stambenog prostora.

Članak 11.

U slučaju da se utvrdi da je korisnik novčane pomoći na temelju neistinitih i netočnih podataka ili na drugi protupravan način ostvario pravo na pomoć, zloupotrijebio odnosno nenamjenski utrošio dodijeljenu pomoć ili da nije u ugovorenom roku otpočeo nabavku materijala i opreme, Općina Domaljevac-Šamac će raskinuti ugovor s korisnikom pomoći i pokrenuti sudski postupak za povrat dodijeljenih sredstava radi dodjele istih drugom korisniku.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Članak 12.

Zahtjev za novčanu pomoć u obnovi poplavljenih stambenih prostora po ovom pozivu podnosi se u Centru za pružanje usluga građanima- šalter sali općine Domaljevac-Šamac do 08. lipnja 2016. godine do 1600 sati.

Uz zahtjev se obavezno prilažu dokazi kojim podnositelj dokazuje da ispunjava kriterije za dodjelu novčane pomoći zajedno s potvrdom o bankovnom računu vlasnika odnosno posjednika poplavljenog stambenog prostora.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija BIH

Županija Posavska

Općina Domaljevac-Šamac

Općinski načelnik

Domaljevac, 24. 05. 2016. godine

Broj: 01-14-713-1/16

 

Općinski načelnik

Mario Jurkić, prof.


Izvor: domaljevac.ba 


 758,    02  Lip  2016 ,   Prenosimo
Administrator/Webmaster

Internetska stranica: bazik.info

Administrator i urednik portala BAZIK.info od 2008. godine uređuje bazički web portal. Autor je većine članaka na ovom portalu. Možete ga kontaktirati na e-mail adresu admin@bazik.info ili posjetiti njegov Facebook profil.

BAZIK.info O nama

bazik logo uski

Web stranica www.bazik.info je neslužbeni web portal mjesta Bazik. Više o nama u rubrici Impressum.

Pratite nas na društvenim mrežama.

Kontakt

Bazik, ulica Posavskih branitelja br. 2 Domaljevac 76233, Telefoni: +387 (0)70 360-484: +387 (63) 820-370